IT's a people's business

Projecten

ICT & Energie


AgroCycle
Ontwikkeling van een optimaal business model voor biogas installaties van en door boeren.
2017-2018

SolarMiles
Ontwikkeling van een dienst dat een (electrisch) deelauto concept combineert met hernieuwbare energie bronnen. Daarbij wordt gekeken wat optimale lokaties zijn voor laadpalen en standplaatsen voor deelauto's gegeven gemeten mobiliteitspatronen en wensen van gebruikers.
2017-2019

FlexiHeat
Bijdrage aan het project FlexihHeat van Kenniscentrum Energie. In deze bijdrage worden kansrijke business modellen ontwikkeld voor een multi-commodity (o.a. warmte en electriciteit) business ecosysteem.
2015-2016

Duurzaam Nieuwolda
Het dorp Nieuwolda heeft zich tot doel gesteld het meest duurzame dorp van Nederland te worden. Energie transitie en healthy ageing gaan hier hand in hand. Investeringen in duurzame woningen zijn alleen aantrekkelijk wanneer bewoners een lange termijn uitzicht hebben op goede leefbaarheid van het dorp en bewoonbaarheid van de woning, ook op hogere leeftijd. Er worden proefwoningen gebouwd om ervaring op te kunnen doen met duurzaam wonen. Domotica vormt een belangrijk onderdeel van zowel de oplossingen voor energie-zuinig als levensloopbestendig wonen.
2014-2016

i-Balance
Het doel van het project i-Balance is het balanceren decentrale consumptie en productie van energie. Daarbij gaat het om flexibele integratie van decentrale energie in het elektriciteit- en gasnetwerk en wordt een integraal energie model ontwikkeld voor gebalanceerde en flexibele integratie van decentrale energie. Vanuit het lectoraat wordt vooral bijgedragen aan de IT componenten.
2013-2015

I-Share
Duurzame energie gaat over het efficiënt gebruik van alternatieve energiebronnen als wind en zon. Vraag en aanbod van dergelijke energiebronnen zijn zeer fluctuerend en vragen om informatiediensten voor een optimale afstemming. Voor het ontwikkelen van dergelijke informatiediensten is veel reële data nodig. Binnen het project I-Share wordt dergelijke data verzameld vanuit Entrance en beschikbaar gesteld aan onderzoekers.
2013-2014

FlexiGrid
De energiemarkt omvat diverse bedrijven in allerlei verschillende rollen. Deze bedrijven vormen met elkaar een evenwicht in een business ecosysteem van onderlinge afhankelijkheid. Als gevolg van de transitie naar duurzame energiebronnen zal er een nieuw evenwicht ontstaan. In het promotie-onderzoek van Austin d'Souza (onderdeel van het FlexiGrid project binnen het EdGar programma) worden manieren ontwikkeld om levensvatbare business modellen te ontwikkelen voor dergelijke nieuwe evenwichten.
2011-2015

Flexines
Het aanbod patroon van energie wordt grilliger als gevolg van het inpassen van duurzame energie bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten zullen in een vrije markt de tarieven variëren. Flexines heeft een elektronisch instrumentarium ontwikkeld voor het matchen van vraag en aanbod en zo te komen tot optimale prijsvorming. Het lectoraat heeft bijgedragen aan Flexines op het gebied van de benodigde IT.
2009-2012

Lokale Energie Cooperatie
Metsens en de Hanzehogeschool Groningen (HG) onderzoeken de technische en commerciŽle haalbaarheid van een lokale energie cooperatie. Als gevolg van toenemende decentrale energie opwekking (zonnecellen, windmolens, biogas installaties, HRe ketels, etc.), worden consumenten nu ook producenten en veranderen de marktverhoudingen. In dit project wordt gekeken wat de voordelen zijn voor nieuwe, lokale energie producenten om hun krachten te bundelen in een cooperatie. Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Gemeenschap (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de provincie Drenthe (Innovatief Actieprogramma Drenthe).
2009-2010


Downloads

In de pers


2010
© Hugo Velthuijsen