IT's a people's business

Projecten

ICT & Healthy Ageing


D Health Lab
Het Digital Health Lab is een samenwerking van UMCG (lead partner), Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Wildsea en ReConcept. Deze Proeftuin is opgericht om het regionale MKB te helpen bij het succesvol ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe ehealth producten en diensten.
2017-2020

Automatic resoning on health data
Promotieonderzoek van Talko Dijkhuis naar mogelijkheden om grote hoeveelheden, zorggerelateerde data (big data) toegankelijk te maken.
2016-2020

Do-It-Yourself Patient
Programma van voornamelijk studentprojecten op het gebied van zelfmanagement in de Zorg. DIY Patient is een samenwerking tussen lectoraten op het gebied van zorg & ICT van de hogescholen Windesheim, NHL en Hanzehogeschool met bijdragen van de Stichting SIGI. Thema's zijn autisme, dementie, diabetes en Fit@Work.
2015-2017

Quantified Self @ Work
Promotieonderzoek van Aniek Lentferink naar het gebruik van sensortechnologie door medewerkers voor het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid. Samenwerking met collega lector Louis Polstra, de Universiteit van Twente en zorgverzekeraar Menzis.
2015-2019

Samen de Zorg Dragen
Project gericht op het ontwikkelen van ICT hulpmiddelen bij het begeleiden van thuiswonende ouderen en mensen met een beperking. Projectleider is Mediapioniers en het project wordt gefinancierd vanuit het Fryslan Fernijt programma.
2015-2016

Functional Fitness Monitor
Project gericht op het ontwikkelen van een prototype van een geintegreerd meet-, feedback- en begeleidingspakket voor het bevorderen van duurzame fitheid, m.n. voor mensen in zware beroepen. Hoofdaanvrager van dit project is lector Johan de Jong. Subsidie komt vanuit het IAG4 programma.
2015-2018

Innovatie Werkplaats Familiezorg
Als gevolg van stijgende kosten in de gezondheidszorg wordt zorg steeds meer teruggebracht naar de thuissituatie en de verantwoordelijkheid voor zorg belegd bij familie, vrienden, buren en wijkverpleging. In deze innovatiewerkplaats worden hulpmiddelen en werkwijzen ontwikkeld die patiënten en hun netwerk moeten helpen zo goed mogelijk de zorg in te richten. De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van het Center of Expertise Healthy Ageing.Lector Wolter Paans is de hoofdverantwoordelijke voor deze Innovatiewerkplaats.
2015-2017

Innovatie Werkplaats E-mental health interventies voor de POH-GGZ
De Praktijkondersteuner GGZ ondersteunt huisartsen bij de herkenning en behandeling en verwijzing van mensen met psychische problematiek. In deze innovatiewerkplaats worden ICT hulpmiddelen ontwikkeld en getest ter ondersteuning van deze rol van praktijkondersteuners. De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van het Center of Expertise Healthy Ageing.
2015-2017

Duurzaam Nieuwolda
Het dorp Nieuwolda heeft zich tot doel gesteld het meest duurzame dorp van Nederland te worden. Energie transitie en healthy ageing gaan hier hand in hand. Investeringen in duurzame woningen zijn alleen aantrekkelijk wanneer bewoners een lange termijn uitzicht hebben op goede leefbaarheid van het dorp en bewoonbaarheid van de woning, ook op hogere leeftijd. Er worden proefwoningen gebouwd om ervaring op te kunnen doen met duurzaam wonen. Domotica vormt een belangrijk onderdeel van zowel de oplossingen voor energie-zuinig als levensloopbestendig wonen.
2014-2016

Beeldcommunicatie in de GGZ
RAAK Publiek project dat onderzoekt wanneer en hoe beeldcommunicatie een goed alternatief biedt voor face-to-face contact. Hogeschool Windesheim is de projectleider.
2014-2016

Blended interventions for obesitas
Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking is obese (BMI > 30). Dit betekent een forse verhoging van de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en mentale problemen. DiŽten en bewegingsprogramma's alleen blijken in de praktijk onvoldoende te werken om obese mensen langdurig op een gewenst gewicht te krijgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de aanleiding voor te veel eten bij veel obese mensen emotioneel van aard is: de zgn. emo-eters. Er bestaan inmiddels methoden die emo-eters helpen om via het leren herkennen van en omgaan met hun emoties duurzaam van een te hoog gewicht af te komen. Dit promotie-onderzoek van Aranka Dol heeft als doel om een effectieve online variant van deze methode te ontwikkelen zodat deze toegankelijk wordt voor meer obese mensen.
2014-2018

Begrip van de praktijk ter bevordering van evidence-based werken in zorgberoepen
In de zorg is het streven om zo veel mogelijk evidence-based te werken. Daartoe vindt zeer veel onderzoek plaats volgens strenge richtlijnen in de vorm van b.v. zgn. Randomized Controlled Trials (RCTs) en systematic reviews. Maar uit studies blijkt dat enerzijds vele onderzoeksresultaten geen implementatie vinden in de zorgpraktijk en dat anderzijds veel handelingen in de zorgpraktijk niet gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten. Dit promotieonderzoek van Paul Beenen richt zich op het ontwikkelen van aanbevelingen hoe de beroepspraktijk in de zorg meer evidence-based kan worden. De sleutel wordt gezocht in een beter bgrip van hoe beroepsbeoefenaren in de praktijk leren en werken.
2014-2017

eHealth Maturity model
Bij een aantal ehealth projecten die door het lectoraat zijn uitgevoerd lag de meerwaarde minder in het uiteindelijk opgeleverde product, maar meer in de leerervaringen van de zorgorganisatie in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van de ehealth projecten. Bovendien bleken zorgorganisaties na een ehealth project vaak in staat om beter om te gaan met vervolgstappen. Het vakgebied Business & IT kent het begrip IT maturity dat aangeeft in welke mate een bedrijf in staat is om de potentie van IT voor dat bedrijf te verwezenlijken. Naar analogie van dat begrip is binnen dit Master onderzoek gekeken of ook het begrip ehealth maturity ontwikkeld kan worden. Het idee is dat dit begrip kan helpen bij het aangeven of en in welke mate een zorginstelling klaar is voor een bepaalde ehealth innovatie en welke stappen nodig zijn om die zorginstelling klaar te maken voor een ehealth innovatie.
2014

Innovatie Werkplaats eHealth & Serious Gaming
De toekomstige zorg aan niet redzame ouderen staat ernstig onder druk. Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en verschraling van de zorg tegen te gaan moeten er voorzieningen worden ontwikkeld die de zorgbehoefte van thuiswonende ouderen opvangen. Ze moeten bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in de gewenste leefomgeving. In de Innovatiewerkplaats 'eHealth & Serious Gaming' ontwikkelen kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven onder aanvoering van het Lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal van de NHL samen gebruikersvriendelijke computerprogramma's om ouderen hierbij te ondersteunen. De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van het Center of Expertise Healthy Ageing.
2013-2017

Innovatiewerkplaats Exergaming
De Innovatie Werkplaats (IWP) Exergaming wordt geleid door UMCG Beatrixoord en richt zich op de ontwikkeling van serious games ter ondersteuning van revalidatie. Binnen deze IWP ontwikkelt het lectoraat een spelomgeving die kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder) motiveert om revalidatie oefeningen te doen, niet alleen in het revalidatiecentrum, maar ook thuis. De oefeningen kunnen op zich zelf ook de vorm van een spel hebben. De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van het Center of Expertise Healthy Ageing.
2013-2017

Beïnvloeding perceptie succes en falen ehealth projecten
Managers, zorg professionals en ICT professionals blijken ieder een eigen perceptie te hebben van succes of falen van een ehealth project. In dit master onderzoek is gekeken middels een multiple case study hoe en waarom deze perceptieverschillen ontstaan en hoe deze verschillen het algehele succes van een ehealth project kunnen beïnvloeden. Daarbij zijn 5 eerder door het lectoraat uitgevoerde ehealth projecten bestudeerd d.m.v. interviews met direct betrokkenen. Tevens is bekeken welke lessen uit deze ervaringen getrokken kunnen worden voor het aansturen van toekomstige ehealth projecten.
2013

Tablets in de Zorg
Ontwikkeling van een tablet applicatie voor het registreren van gesprekken van thuiszorgmedewerkers met cliënten. Doelstellingen zijn het verminderen van fouten bij overdracht van informatie, het verkorten van de benodigde tijd voor het verwerken van (tot dan toe handgeschreven) gespreksverslagen en formulieren binnen de organisatie en het standaardiseren van intake gesprekken.
2013

iAge
Het Interreg IVb project iAge is een internationaal samenwerkingsproject dat zich richt op de inzet van ICT ter verbetering van woon- en werkklimaat van ouderen in krimpgebieden. Het lectoraat is betrokken bij twee afzonderlijke deelprojecten. Het eerste deelproject heeft tot doel om te kijken of self-tracking devices (sensoren) kunnen worden gebruikt door medewerkers van bedrijven om beter te kunnen sturen op hun eigen fitheid passend bij wat hun baan van hen vraagt. Het idee is dat self-tracking devices als stappentellers en hartslagmeters kunnen leiden tot bewustwording van de mate waarin het eigen gedrag van invloed is op de eigen fitheid en dat er zo een 'bio-feedback loop' ontstaat waarbij medewerkers zich ook gezonder gaan gedragen. Dit idee wordt getoetst d.m.v. en Proof of principle met 12 medewerkers bij het bedrijf MTW.
In het tweede deelproject wordt gewerkt aan de verbetering van de woonomgeving. Allereerst is ouderen gevraagd naar hun woonbehoeften nu en in de toekomst. Op basis daarvan worden bouwkundige en ICT producten en diensten ontwikkeld die een invulling kunnen bieden voor de geconstateerde behoeften.
2012-2014

De Verwondering
Studenten van verschillende opleidingen (ICT, Human Technology en Verpleegkunde) hebben gedurende enkele weken meegelopen bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) met patiënten die voor het eerst in het ziekenhuis kwamen na te zijn doorverwezen door hun huisarts. De studenten was gevraagd om zich tijdens het meelopen zo veel mogelijk te 'verwonderen'. De aanname was dat als studenten met hun kennis van hun vak en met hun inzichten in moderne oplossingen zich ergens over verwonderen, dat wellicht iets zou kunnen zijn nader te bekijken om te zien of daar verbetering mogelijk was. De uitkomsten van de verwondering heeft geleid tot een long list, die door de studenten via een quick scan op wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke oplossingen is teruggebracht tot een short list van mogelijke verbeteringen. Naast deze short list van zinvolle verbeterpunten en mogelijke vervolgprojecten met de HG, leverde het project de medewerkers van WZA ook veel andere, nieuwe ideeën op over mogelijke zinvolle innovaties binnen het WZA.
2012

Fitness ZEVVB
Koninklijke Visio is een zorginstelling voor mensen met visuele beperkingen. Binnen die patiëntengroep bevinden zich ook patiŽnten met zeer ernstige verstandelijke en visuele beperkingen (ZEVVB). De motivatie van deze groep om oefeningen te doen voor het verbeteren van hun fysieke gesteldheid is laag en daardoor is de begeleiding om deze patiëntengroep te activeren, b.v. op een home trainer, erg arbeidsintensief. In dit project is een systeem ontwikkeld waarbij een koppeling is gemaakt met een hometrainer en de mogelijkheid is gecreëerd om o.b.v. de geleverde prestatie een terugkoppeling te geven, zoals het afspelen van een favoriet muzieknummer. Eén van de voordelen van een dergelijk systeem is dat een begeleider hiermee verschillende patiënten tegelijkertijd kan ondersteunen en dat patiënten vaker en leuker kunnen bewegen.
2012

CAVE
De doelstelling van het project CAVE is het verhogen van welbevinden van dementerenden in een virtuele snoezelomgeving. Met behulp van levensloopassessments wordt inzicht verkregen in historie, wensen en behoeften van dementerenden. De inzichten worden gebruikt om in een virtuele ruimte via beeld en geluid voorstellingen te tonen die dementerenden positieve ervaringen uit het verleden kunnen laten herbeleven (familie, vrienden, hobby's, interesses, de oude woonomgeving). Deze ervaring wordt versterkt met passende verlichting en geur. Een opstelling van deze virtuele omgeving wordt bij ZINNZorg op een afdeling met dementerenden gebruikt. Met deze opstelling worden onderzoek gedaan naar twee onderzoeksvragen:

  1. Hoe kan de CAVE gebruikt worden voor het verbeteren van het leveren van zorg aan dementerenden?, en
  2. Hoe kan het welbevinden van cliënten met dementie gemeten worden en positief worden beïnvloed?
Exact meten van welbevinden is bij deze doelgroep lastig, hetgeen implementatie van passende interventies bemoeilijkt. Met dit project worden nieuwe inzichten ontwikkeld mbt meten en beïnvloeden van welbevinden, met behulp van de virtuele ruimte (incl observatieapps, sensoren en video) als living lab. De ambitie is om de virtuele snoezelruimte op termijn door te ontwikkelen tot product.
2011-heden

Intelligente Monitoring van Licht Verstandelijk Gehandicapten (IM-LVG)
Ontwikkeling van een systeem voor het op afstand monitoren en bijsturen van gedrag van zelfstandig wonende licht verstandelijk gehandicapten. Met studenten van 7 verschillende opleidingen (ICT, sensortechnologie, human technology, verpleegkunde, HBO-rechten, bedrijfseconomie, international business management) is niet alleen een systeem ontwikkeld, maar zijn ook aanbevelingen gedaan t.a.v. allerhande niet-technische aspecten zoals organisatie, zorgproces, business case, privacy, ethiek en veranderaanpak. Het project heeft onder meer geleid tot een verbeterd product van AVICS en een verbeterd inzicht bij NOVO over mogelijkheden en randvoorwaarden van innovatie in hun zorgorganisatie.
2009-2011


Downloads

Documenten

In de pers


2010
© Hugo Velthuijsen